Pirkimo pardavimo taisyklės

1. SĄVOKOS
1.1. El. Parduotuvė – Pardavėjo internetinė svetainė/parduotuvė (kumpiai.lt), kurios pagalba identifikuojamas Pirkėjas, jo užsakymas, kontaktiniai duomenys, atsiskaitymo bei pristatymo duomenys;
1.2. Pardavėjas – UAB „Eruditas“, juridinio asmens kodas 303107074, buveinės adresas Motorų g. 1, LT-02190 Vilnius;
1.3. Pirkėjas – iš Pardavėjo įsigyjantis Prekes pilnametis fizinis asmuo, nepilnametis (nuo 14 iki 18 metų) fizinis asmuo turintis tėvų arba rūpintojų sutikimą (išskyrus tuos atvejus, kai jis savarankiškai disponuoja savo pajamomis), juridinis asmuo ar išvardintų asmenų įgaliotas atstovas;
1.4. Prekės – Pardavėjo El. Parduotuvėje ir fizinėse parduotuvėse parduodamos prekės;
1.5. Užsakymas – Pirkėjo perkamų prekių sąrašas;
1.6. Taisyklės – Pirkimo–Pardavimo taisyklės, nustatančios tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybes tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Šios Taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės, pareigos, Prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo, grąžinimo tvarka, šalių atsakomybės bei kitos su Prekių pirkimu–pardavimu susijusios nuostatos perkant Prekes iš Pardavėjo.
2.2. Pirkėjas pateikdamas Užsakymą Pardavėjui privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir patvirtina tai padaręs, kai pateikia reikiamus duomenis Sutarčiai sudaryti ir Užsakymui pristatyti.
2.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie Taisyklių pasikeitimus bus informuotas El. parduotuvėje.

3. TAISYKLIŲ TAIKYMO PRADŽIOS MOMENTAS
3.1. Taisyklės santykiams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pradedamos taikyti nuo to momento, kai:
3.1.1. Pirkėjas suformuoja užsakymą El. Parduotuvėje, pateikia duomenis reikalingus Sutarčiai sudaryti, užsakymui pristatyti, paspaudžia nuorodą „Pirkti“;
3.1.2. Pirkėjas pirkdamas telefonu Pardavėjui pateikia reikiamus duomenis Sutarčiai sudaryti, Užsakymui suformuoti bei pristatyti;

4. PIRKĖJO TEISĖS
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes iš Pardavėjo laikydamasis šių Taisyklių.
4.2 Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę:
4.2.1 reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę;
4.2.2 atitinkamai sumažinti kainą;
4.2.3 reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
4.3 Pirkėjas, vadovaujantis šio straipsnio nuostatomis, apie Prekių grąžinimą praneša Pardavėjui pateikdamos laisvos formos pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti ir grąžinti Prekes. Pranešimas apie Prekių atsisakymą ir grąžinimą pateikiamas Pardavėjui el. Paštu arba telefonu, kurie yra nurodyti El. Parduotuvėje.

5. PIRKĖJO PAREIGOS
5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2. Naudodamasis El. parduotuve Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, pateiktų El. parduotuvėje bei Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. PARDAVĖJO TEISĖS
6.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Užsakymo dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas nemokamas Pirkėjo Užsakymo pristatymas. Šios sumos dydis nurodomas prie Pardavėjo pristatymo sąlygų.
6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti El. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis El. parduotuve.
6.3. Iškilus neaiškumams dėl užsakymo informacijos, Pardavėjas turi teisę susisiekti su klientu nurodytais kontaktais. Pardavėjas turi teisę atšaukti užsakymą iš anksto nepranešęs Pirkėjui, jei Pirkėjas per 7 darbo dienas nesusisiekia su Pardavėju ir nepateikia reikiamos informacijos.
6.4. Pardavėjas turi teisę atšaukti užsakymą, jei atsiranda asortimento problemų ar tinklalapio klaidų, kurios neleistų įvykdyti pirminio užsakymo, arba pasiūlyti pakeisti užsakymą taip, kad jis būtų priimtinas abiems šalims. Pardavėjas privalo, raštu arba telefono skambučio metu, informuoti Pirkėją prieš atšaukimą ir grąžinti pinigus, jei užsakymas nebus įvykdytas. Pardavėjas nėra atsakingas ir jokiu būdu negali kontroliuoti pinigų grąžinimo laiko Pirkėjo banke ar kreditinės kortelės tiekėjui.
6.5. Pardavėjas turi teisę atšaukti užsakymą, jei trečiųjų šalių mokėjimo paslaugų teikėjai mano, kad operacija gali būti nesaugi, nesąžininga ar nepatikima. Pardavėjas grąžina lėšas tuo pačiu mokėjimo būdu, kuris buvo naudojamas užsakymo apmokėjimo metu, ir informuoja Pirkėją el. paštu ar telefono skambučiu. Pirkėjas gali bandyti dar kartą užsisakyti naudodamas kitą mokėjimo parinktį.

7. PARDAVĖJO PAREIGOS
7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir El. Parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis El. parduotuvės paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją ir Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 12 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.
7.4. Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią Prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 15 darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. – 4.3. punktuose numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 15 darbo dienų, skaičiuojamų nuo pranešimo apie Prekės grąžinimą gavimo dienos, bet ne anksčiau nei kol Prekės grąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad Prekės yra išsiųstos Pardavėjui.

8. PREKIŲ APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
8.1. Pirkėjas gali atsiskaityti už Prekes vienu iš šių būdų:
8.1.1. Elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Mokant už Prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo Užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
8.1.2. Banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas perveda pinigus iš savo sąskaitos į Pardavėjo sąskaitą pagal pateiktą Užsakymo sąskaitą.

9. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS
9.1. Pirkėjas, užsakydamas Prekes, gali pasirinkti Prekių pristatymo būdą, t. y. pasinaudoti Pardavėjo įgalioto atstovo teikiama Prekių pristatymo paslauga arba atsiimti Prekes iš Pardavėjo fizinio adreso.
9.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:
9.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.
9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats arba Užsakymo sudarymo metu nurodyti asmenį, kuris atsiims Prekes. Tuo atveju, kai Pirkėjas (ar nurodytas kitas asmuo) Prekių priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.2.4. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į Užsakymo dydį ir pristatymo vietą:
9.2.4.1. Nemokamai – kai Prekių krepšelio suma viršija 80€;
9.2.4.2. 3€ arba 6€ – kai Prekių krepšelio suma nesiekia 80€;
9.2.4.3. Prekių pristatymui į Kuršių Nerijos regioną taikomas papildomas mokestis.
9.3. Prekes atsiimant Pardavėjo fiziniu adresu, Prekes privalo atsiimti Pirkėjas ar kitas Užsakymo pateikimo metu nurodytas asmuo, po to kai Pardavėjas patvirtina, kad Užsakymas jau yra paruoštas.
9.4. Pirkėjui pateikus Užsakymą darbo dienomis iki 16:00, Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas Prekes pristato per 3 darbo dienas*. Iškilus nesklandumams ar Prekių trūkumui, Pardavėjas nedelsiant praneša Pirkėjui apie galimą ilgesnį Prekių pristatymo laikotarpį ir, jei Pirkėją tai tenkina, Pardavėjas toliau vykdo Užsakymo pristatymą.
*Dėl nepaprastosios padėties, prekių pristatymas COVID-19 pandemijos metu gali užtrukti iki 5 dienų.
9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir Prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo–priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo–priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, Prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei Prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar Prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo–priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar Prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl Prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu.

10. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS
10.1 Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Prekei sugedus garantinio laikotarpio metu, remontas atliekamas garantijoje nustatytomis sąlygomis. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.
10.2 Kiekvienos parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip, arba kai Pardavėjas yra importuotojas.
10.3 Pardavėjas neatsako už tai, kad e-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
10.4 Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija.
10.5 Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. Esant ypatingai trumpiems garantiniams terminams prekės e-parduotuvėje yra pažymimos specialiu perspėjamuoju ženklu.
10.6 Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už e-parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

11. PREKIŲ KEITIMAS
11.2. Pirkėjas, kuriam buvo parduota netinkamos kokybės Prekė arba Prekė su trūkumais, savo pasirinkimu turi teisę:
11.2.1. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke;
11.2.2. reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;
11.2.3. reikalauti grąžinti sumokėtą kainą.
11.3. Pinigai už netinkamas Prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

12. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
12.1. Pirkėjas pateikdamas Užsakymą Pardavėjui turi pateikti asmens duomenis, kuriais Pardavėjas gali identifikuoti Pirkėją, pristatyti Užsakymą, susisiekti prireikus papildomos informacijos ar (klientui davus sutikimą) naudoti juos tiesioginės rinkodaros tikslais.
12.2. Pirkėjas pateikdamas Užsakymą sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini Prekių užsakymui įvykdyti.
12.3. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik Prekių pirkimo iš Pardavėjo tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius Prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
12.4. Asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas naudoja atlikdamas pavedimus iš savo kreditinių ar debetinių sąskaitų Pardavėjui bankinėse sistemose, yra tvarkomi saugiai, naudojant saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatus. Visą atsakomybę už šiuos asmens duomenis neša bankai, kuriais naudojasi Pirkėjas.
12.5. Pirkėjas kaip duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją, kaip tvarkomi jo asmens duomenys, juos koreguoti, panaikinti ar nesutikti, kad jie būtų tvarkomi.
12.6. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos pilnavertės El. parduotuvės galimybės, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją – slapukus. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio El. parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo Prekių krepšelį, išsaugojimui, svetainės lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros El. parduotuvės funkcijos jam gali būti neprieinamos. Pirkėjas, priimdamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamasis į Pardavėją.
12.7. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiks Pirkėjui raštišką atsakymą.
12.8. Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

13. ATSAKOMYBĖ
13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis El. parduotuve.
13.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
13.4. Jei Pardavėjo El. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
13.5. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.
13.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
14.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant, bet neapsiribojant:
14.3.1. Pirkėjas turi teisę prašymą/skundą dėl El. Parduotuvėje įsigytos Prekės pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402, Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt , tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, interneto svetainėje http://www.vvtat.lt/, taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos padaliniams apskrityse);
14.3.2. Pirkėjas turi teisę spręsti kilusį ginčą pasinaudodamas alternatyvia elektronine vartotojų ginčo sprendimo platforma (EGS), kuri yra pasiekiama tinklapyje- https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LT. Kontaktinis centras Lietuvoje – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – http://www.vvtat.lt/;
14.3.3. Pirkėjas turi teisę kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.